Что играло на Радио Миллениум? Плейлист за неделю


21:20 avicii, adam lambert, nile rodgers - lay me down

21:16 britney spears - toxic

21:14 bebe rexha, florida georgia line - meant to be

21:11 vigiland - nice to meet you

21:08 Óìàòóðìàí - Õýïïè

21:05 glee cast - stayin alive

21:02 zedd, aloe blacc - candyman

21:01 21 - 00

20:57 bag raiders - shooting stars

20:53 Èðàêëè, dj nejtrino, dj baur - Íå âåðü ñëåçàì

20:50 laserkraft 3d - weightless

20:47 Ëîáîäà Ñâåòëàíà - superstar

20:42 flavel & neto, anna torres - pedida perfeita (tararatata) (version franñaise)

20:38 Ôðèñêå Æàííà - À Íà Ìîðå Áåëûé Ïåñîê

20:34 lp - tightrope

20:31 reflex - nothing say or do

20:27 Ëèçàáýò - ×èòàé

20:24 kylie minogue - i was gonna cancel

20:21 justin timberlake - soulmate (newtrack)

20:13 Ìóðàêàìè - Êèñëîðîä

20:11 Âûéòè èç êîì - èþëü

20:08 Íþøà - Öåëóé

20:04 da buzz - wonder where you are

20:01 onerepublic, seeb - rich love

19:57 the avener, ane brun - to let myself go

19:54 ana guerra & juan magan - ni la hora (newtrack)

19:51 felix jaehn, jasmine thompson - ain't nobody (loves me better)

19:48 merk & kremont, dnce - hands up

19:43 stromae - tous les memes

19:42 Îòáèâêà - Ðóáðèêà êîíòèíåíòû ìèðà (40-ÿ ìèíóòà)

19:39 kygo, ella henderson - here for you

19:35 Èííà Ñòèë, Ìèõåé - Ëþáîâü Îñòà¸òñÿ

19:31 john newman - ole

19:27 maroon 5 - sugar (cahill radio edit)

19:23 Ïîòàï è Íàñòÿ Êàìåíñêèõ - Ïðèëåëåòî

19:20 pompeya - 90

19:16 jax jones, ina wroldsen - breathe

19:13 Êëàâà Êîêà - Çàáåðè ìåíÿ

19:05 ladi6 - diamonds

19:02 Äîìèíèê Äæîêå, edgar - Óêðàäó Ëþáîâü

19:01 19 - 00

18:57 mowe - birds flying high (original mix)

18:51 Áëåñòÿùèå - Çåëåíûå ãëàçà

18:46 Åëêà - Äîìîé

18:41 starchild, fox-c - baby (radio edit)

18:38 meghan trainor - lips are movin

18:35 Ãðàäóñû - Ãðÿçíûå ñòåêëà

18:31 burak yeter & cecilia krull - my life is going on (newtrack)

18:27 clean bandit, sean paul, anne-marie - rockabye

18:23 Âîëÿ Ïàâåë - Ðàäóæíàÿ ïåñíÿ

18:19 train - 50 ways to say goodbye (radio edit)

18:16 blonde, ryan ashley - foolish

18:13 benjamin ingrosso - dance you off

18:11 Âûéòè èç êîì - èþëü

18:08 Ñåðåáðî - Ïåðåïóòàëà

18:05 shakira - she wolf

18:01 maejor - what do you want

17:58 troye sivan - my my my

17:55 naked elephant - sun kissed (newtrack)

17:51 kygo, john newman - never let you go

17:48 Ìóðàêàìè - Òàíöû

17:43 shym - et alors

17:42 Îòáèâêà - Ðóáðèêà êîíòèíåíòû ìèðà (40-ÿ ìèíóòà)

17:39 james blunt - i'll be your man

17:35 throttle - money maker (radio edit)

17:32 lino di meglio - i can't live without

17:28 moon boots - got somebody

17:24 Ìîÿ Ìèøåëü, dj smash - Òåìíûå Àëëåè

17:22 Ôàáðèêà - Îíà ýòî ÿ

17:18 beyonce, jay z - deja vu (freemason's dance remix)

17:15 niall horan - on the loose

17:12 meghan trainor - let you be right

17:08 Áè-2 - Ëàéêè

17:05 5ivesta family - Ïðîñûïàéñÿ

17:02 eric saade, gustav noren - wide awake

17:01 17 - 00

16:56 ed sheeran - i see fire (kygo remix)

16:53 swanky tunes, lp - day by day (newtrack)

16:47 camila cabello - she loves control (roseboy remix)

16:46 Âûéòè èç êîì - èþëü

16:42 tal - le sens de la vie

16:38 dj vini, eva bristol - dont be shy

16:34 t-killah, Êî÷åòêîâà Íàñòÿ - Íàä çåìë¸é

16:31 couzare, cozy - just

16:27 kyla la grange - cut your teeth (kygo remix)

16:24 Âàñÿ Îáëîìîâ - Æèâè

16:21 bryan adams - cloud number nine

16:17 avicii - the days

16:14 smash - Ìîÿ ëþáîâü 18

16:09 coldplay - magic

16:05 chris brown - fine china

16:01 Ãîðäèåíêî Íàòàëüÿ - Êèåâ-ÃÎÀ

15:58 wankelmut & bjorn dixgard - i keep calling

15:54 Âëàäè Êàñòà, Óëÿ (wow band) - Ñî÷èíÿé ìå÷òû

15:51 nick jonas - levels

15:47 Áðàòüÿ Ãðèì - Ëåòî (refreshed version)

15:41 magic system, chawki - magic in the air

15:38 calvin harris, frank ocean & migos - slide

15:35 iowa - Ìîè ñòèõè, òâîÿ ãèòàðà (astero remix)

15:32 tom grennan - run in the rain (newtrack)

15:27 patrick baker - get 2 know u (televisor remix)

15:23 Òèìàòè, Ëåïñ Ãðèãîðèé - Ëîíäîí

15:19 michael jackson, pitbull, dj budd - bad (afrojack remix)

15:16 kush kush - fight back with love tonight

15:12 sigma - anywhere

15:08 Ïàðà íîðìàëüíûõ - Êàê âîçäóõ

15:05 tlc - it s sunny

15:02 alle farben - bad ideas

15:01 15 - 00

14:58 kiko bun - can t hold back

14:53 dnce - tv in the morning (newtrack)

14:49 goldroom - silhouette

14:46 Äæèãàí & Àðòåì Êà÷åð - ÄÍÊ

14:41 vishal-shekhar & benny dayal & neeti mohan - bang bang

14:40 Îòáèâêà - Ðóáðèêà êîíòèíåíòû ìèðà (40-ÿ ìèíóòà)

14:37 coldplay, beyonce - hymn for the weekend (seeb remix)

14:34 sam hunt - body like a back road

14:31 parov stelar - all night

14:27 the magician, julian perretta - tied up

14:24 alekseev - Ñíîâ Îñêîëêè (slava slam remix)

14:21 Çâåðè - Äëÿ òåáÿ

14:18 avicii, john legend - waiting for love

14:15 omi - cheerleader (felix jaehn remix radio edit)

14:12 loud luxury, brando - body

14:08 burito - Ìàìà

14:04 Àãóòèí Ëåîíèä, thomas nevergreen - Àé-ÿé-ÿé

14:01 example - the answer

13:57 miley cyrus - malibu

13:54 justin timberlake - soulmate (newtrack)

13:51 wilhelm tell me - growing younger

13:47 lost kings, jessame - bad

13:42 don omar - hasta que salga el sol

13:39 craig david - heartline

13:35 Ìóðàêàìè - Íóëåâîé êèëîìåòð

13:32 rihanna, mikky ekko - stay (liam keegan & anton powers radio edit)

13:28 boris rene - her kiss

13:26 trubetskoy - Êîãäà èä¸øü äîìîé

13:23 ×åõîâà Êàòÿ - ß Ðîáîò

13:20 empire of the sun - walking on a dream

13:16 luca vasta - black tears white lies (roosevelt remix)

13:13 Ãðàäóñû - Îíà

13:09 hurts - ready to go

13:05 the bosshoss - don't gimme that

13:02 Òèìàòè - Êëþ÷è îò ðàÿ

12:58 tesla boy - invisible

12:54 Çâåðè - Ñîëíöå çà íàñ

12:50 pharrell williams - happy

12:47 Ìîÿ Ìèøåëü - Ëåòî Âñåãäà

12:42 indila - love story

12:38 rita ora, liam payne - for you

12:35 la vtornik - Ìîíîðåëüñ

12:31 ana guerra & juan magan - ni la hora (newtrack)

12:23 ¨ëêà - Íà Êîëåíêå

12:20 dragonette - take it like a man

12:17 neiked, dyo - sexual(oliver nelson remix)

12:14 charlie puth - the way i am

12:08 Áðàòüÿ Ãðèì - Ëåëåþ

12:05 eric prydz - call on me

12:02 kelly clarkson - heartbeat song

12:00 lady gaga, r. kelly - do what u want

11:51 burak yeter & cecilia krull - my life is going on (newtrack)

11:48 terry - Äîìîôîí

11:42 alyosha - kalina

11:39 rihanna - dont stop the music

11:35 aloe blacc - brooklyn in the summer

11:32 seeb jacob banks - what do you love

11:28 chris malinchak, mikky ekko - stranger

11:24 loboda - Ïàðåíü

11:20 samantha jade - best of my love

11:17 the new electric - t-shirt

11:14 vigiland - nice to meet you

11:09 Ñàòè Êàçàíîâà - Ðàäîñòü, Ïðèâåò

11:05 Âèà Ãðà - Äåíü áåç òåáÿ

11:02 dan balan, tany vander & brasco - lendo calendo

11:01 11 - 00

10:58 Ñookin on 3 burners, kylie auldist - mind made up

10:55 naked elephant - sun kissed (newtrack)

10:50 max vertigo - hold my life

10:47 Ìóðàêàìè - Êèñëîðîä

10:42 pitbull, mohombi and wisin - baddest girl in town

10:39 pretty sister - west coast (lenno remix)

10:36 ×è÷åðèíà Þëèÿ - Æàðà

10:33 flo rida, jason derulo - hello friday

10:29 elyar fox - do it all over again

10:26 discover - Ãîðîä

10:23 Íþøà - Àíãåë

10:19 bob marley - what goes around comes around

10:16 coldplay - adventure of a lifetime

10:14 Çâåðè - Ëåòî

10:13 Âûéòè èç êîì - èþëü

10:08 manovski, sam gray - my redemption song

10:05 the high five quintet & mario biondi - this is what you are

10:02 Áóðèòî & Åëêà - Òû çíàåøü (s.p.l.a.s.h. radio remix)

09:58 jutty ranx - i see you

09:54 Ôðèñêå Æàííà - Ïîðòîôèíî

09:51 vanillaz, haight ashbury - sunshine

09:47 bogachi - Àìåðèêàíêà

09:43 jenifer - les jours electriques

09:40 train - angel in blue jeans

09:36 kygo, maty noyes - stay

09:32 ÂÈÀ Ãðà - Êòî òû ìíå

09:28 bruno mars - locked out of heaven

09:25 swanky tunes, lp - day by day (newtrack)

09:22 the vamps - can we dance

09:17 spencer & hill - 2 kisses of you

09:14 deorro, chris brown - five more hours

09:11 merk & kremont, dnce - hands up

09:08 Ñåðåáðî - Â Êîñìîñå

09:05 martin solveig - one 2.3 four

09:02 meghan trainor - dear future husband

08:58 calvin harris, rihanna - this is what you came for

08:54 burito, black cupro, Ãðóâ - Ïîìîãè

08:50 nico de andrea - the shape

08:47 monatik, Íàäÿ Äîðîôååâà - Ãëóáîêî...

08:42 poo bear, juanes - all we can do

08:39 Ïîëüíà Åâà - Âåñü ìèð íà ëàäîíè ìîåé

08:35 crackazat - coffee time

08:32 shawn mendes, camila cabello - i know what you did last summer

08:28 toly braun - last thing i do

08:25 Ñåðãåé Ëàçàðåâ - Ïàïàðàööè

08:22 bazzi - mine

08:19 tom grennan - run in the rain (newtrack)

08:15 redone, enrique iglesias, r. city, serayah & shaggy - don`t you need somebody

08:12 benjamin ingrosso - dance you off

08:09 Òåìíèêîâà Åëåíà, natan - Íàâåðíî

08:05 carly rae jepsen - this kiss

08:02 capital cities - swimming pool summer (explicit)

08:01 08 - 00

07:57 echosmith - cool kids

07:54 Ñàòè Êàçàíîâà - Ñïàñèáî òåáå (radio edit)

07:50 guru groove foundation - my baby

07:48 meghan trainor - let you be right

07:43 souf - mi amor

07:42 Îòáèâêà - Ðóáðèêà êîíòèíåíòû ìèðà (40-ÿ ìèíóòà)

07:39 rihanna - dancing in the dark

07:36 hi-fi - Âçëåòàé

07:32 coucheron & eastside and mayer hawthorne - deep end (matoma remix)

07:27 kygo, conrad - firestone

07:24 Òàíÿ berq - Äàâàé èñ÷åçíåì

07:21 ofenbach - be mine

07:17 dnce - tv in the morning (newtrack)

07:15 moon taxi - two high (ashworth remix)

07:11 Áàñòà - Ìèëëèîí ãîëîñîâ

07:08 parachute youth - runaway

07:06 coockoo - groupies' anthem (f.u.c.k.)

07:02 À-Ñòóäèî - Õî÷ó âëþáèòüñÿ

06:57 mark ronson, bruno mars - uptown funk

06:53 t9 - Ëåòíÿÿ

06:49 prince - i wanna be your lover

06:47 felix jaehn, hight & alex aiono - hot2touch (original mix)

06:43 Ëîáîäà Ñâåòëàíà - superstar

06:40 mademoiselle luna, pesadilla confort - seduceme

06:37 marlon roudette - when the beat drops out

06:34 two door cinema club - something good can work

06:30 Äîðí Èâàí - Íåíàâèæó

06:27 the zombies - time of the season

06:24 justin timberlake - soulmate (newtrack)

06:17 moloko, roisin murphy - sing it back

06:14 the kolors, gucci mane, daddys groove - what happend last night

06:11 camila cabello - she loves control (roseboy remix)

06:08 Ïîòàï è Íàñòÿ Êàìåíñêèõ - Óäè Óäè

06:05 ben cocks - your firefly

06:02 drake, majid jordan - hold on were going home

05:57 ltn, stendahl arielle ma - black hole (original vocal mix)

05:52 manuel riva & eneli - mhm mhm (monkey mo remix)

05:48 vanotek, eneli - tell me who (retart & romanescu codrin remix)

05:43 sergeok - hard to believe (original mix)

05:39 mowe - birds flying high (original mix)

05:35 regard, sarah abad - me & i

05:32 butterscotch - sunday won't be sunday any more

05:26 duffy - well well well (digital dog club remix)

05:23 g-eazyhalsey - him i (geom remix)

05:19 kream, mark asari - another life (extended mix)

05:16 haevn - bright lights (sam feldt remix)

05:14 fabian wegerer - wenn jetzt fur immer war (radio mix)

05:11 bigtime3 and spikedgrin - moving on (stonebridge & damien hall ibiza mix)

05:05 cristian poow, dessy slavova - sing it back (anton ishutin remix)

05:02 metrik, rothwell - we got it

04:57 mabel - bedroom (tieks remix)

04:54 betsy - heavy head (kat krazy remix)

04:51 cristian ferrer - chasing forever (original mix)

04:48 blende - back to summertime (cavego after dinner remix) (feat. mattie safer)

04:43 g-love vitaco, deaf - my home (extended mix)

04:38 klar pf, diana di - take me home (medsound remix)

04:34 beyonce - crazy in love (studio9 remix)

04:31 peter ries, franca morgano - torn

04:26 belezamusica - running away (dr packer remix)

04:23 albin lee meldau - the weight is gone (kc lights mix)

04:19 becky hill - unpredictable (metroplane remix)

04:13 bart gori - deep inside

04:09 bruno mars & cardi b - finesse (remix)

04:05 avicii - waiting for love (fabich remix)

04:02 alicai harley - gold (kenny hayes remix)

03:56 anthony el mejor - one minute (original mix)

03:48 joey negro, hot toddy - stomp your feet (hot toddy remix)

03:41 pavel svetlove, veselina popova - my all (andrey kravtsov remix)

03:38 blonde, ryan ashley - foolish

03:30 armin van buuren, garibay, olaf blackwood - i need you (filatov & karas extended mix)

03:25 dua lipa - last dance (bsilva remix)

03:21 neiked, mimi - call me (lenno remix)

03:17 madison park - winter wonderland (vocal mix)

03:13 justin timberlake - can t stop the feeling (final djs remix)

03:09 ferdinand weber, ruby francis - i don't need nothing

03:05 zeni n - lost in love (matami dj oleg skipper remix)

03:02 tlc - no scrubs (rino aqua & md dj remix)am

02:58 david guetta, the egg - love don't let me go (robert cristian remix)

02:55 mystery skulls - music

02:52 mybadd - party on a weekday (wideboys balearic mix)

02:49 mack diesel - the rhythm (original mix)

02:44 kathy brown - you give good love (dna funky bass mix)

02:39 joey negro, the sunburst band - the secret life of us (director's cut signature mix)

02:35 loui pl - always there (alex hook remix)

02:30 zhu, tame impala - my life (original mix)

02:27 burak yeter - happy (rocket fun remix)

02:23 aeroplane, tawatha agee - love on hold (extended mix)

02:18 solidstice - city night (ellin spring & serge ok remix)

02:13 snakehips m - dont leave (throttle remix)

02:10 v.e.i, metallica - fade to black (deep house remix)

02:06 sebastien drums, adn - jump on it (extended mix)

02:02 patrick baker - get 2 know u (televisor remix)

01:58 arlissa - what s it gonna be (vincent delatour remix)

01:53 proluction - not too late (original mix)

01:47 costa mee - see me dancing (original mix)

01:39 charlotte gainsbourg - deadly valentine (soulwax remix)

01:34 anymood & markus greg - my man

01:31 pep & ras, polina - echo (extended mix)

01:29 deep sound effect, oxana yu - europe (pavel svetlove sunset remix)

01:27 creative ades - cruel summer (dani corbalan remix)

01:23 medsound, dave baron - don't say goodbye (original mix)

01:17 allen french - nova vida (motez remix)

01:12 aeroplane, tawatha agee - love on hold (dimitri from paris dj friendly re-touch)

01:09 jp cooper - she on my mind (bruno martini remix)

01:05 clara mae - i forgot

01:02 tanto project - perfect color (arthur m remix)

00:58 disco fries feat jared lee - reckless (kapre remix)

00:55 sam f, denny white - electric soul

00:51 armin van buuren, garibay, olaf blackwood - i need you

00:48 twenty feet down, adana - the power of your

00:45 md dj - on my mind (extended mix)

00:42 milk & sugar, roland clark - need you in my life

00:37 akora, mike stil, gray - i can t feel (monoteq & mier remix)

00:34 nora en pure - waves

00:31 da buzz - wonder where you are (anton ishutin remix)

00:28 two door cinema club - something good can work

00:23 soundsperale bruno motta, mhyst - remember (radio edit version)

00:18 used disco - back to you (extended mix)

00:14 madonna - jump (axwell remix edit)

00:10 luxxury - pleasure!

00:07 alison wonderland - church (party pupils remix)

00:01 sam davies - northern lights (extended mix)


Хотите узнать, что сегодня играло на радио?

Узнать, что за песня звучала в эфире Радио Миллениум легко! Выберите плейлист, например "Плейлист Радио Миллениум на сегодня".

Плейлисты постоянно обновляется. Так же вы можете узнать, что звучало на Радио Миллениум вчера или позавчера. Просто выберите нужную дату.

Мы храним список всех композиций за последнюю неделю.

Данная возможность доступна только авторизированным пользователям.
  Выберите фоновую картинку