Что играло на радио Barneo Fm History? Плейлист за неделю


16:30 e-type - this is the way

16:28 mr president - up n away

16:23 Øóðà - 01_Õîëîäíàÿ Ëóíà

16:21 mr.credo - intro

16:17 mr credo - Ñòàè áåëûõ ëåáåäåé ( Ìåäëÿê)

16:13 2 unlimited - the real thing

16:07 the prodigy - climbatize

16:03 mr.credo - Ñèðîòà

15:58 haddaway - shout

15:55 scooter - the age of love

15:50 Ìàêñ Ôàäååâ - Áåãè ïî íåáó

15:46 snap feat. rukmani - rame

15:43 basic element - the promise man

15:40 magic affair - fly away (la serenissima)(lnd mix)

15:33 imperio - secrets of life

15:29 666 - supa-dupa-fly (club caviar mix)

15:26 Øóðà - Òû íå âåðü ñëåçàì

15:17 2 unlimited - here i go

15:14 2 unlimited - no one

15:08 youssou ndour & neneh cherry - 7 seconds

15:05 ice mc - easy

15:00 the prodigy - scienide (remastered)

14:57 brainstorm - meybe

14:52 u96 - inside your dreams

14:50 mr. president - turn it up!

14:45 scooter - we are the greatest

14:41 mr. president - i give you my heart

14:38 phase 2 phase - will u be mine (air-play mix)

14:34 Àíäðåé Ãóáèí - Òàêèå äåâóøêè, êàê çâåçäû

14:30 mr. president - don't you ever stop

14:25 Ðóêè Ââåðõ - Áàþ áàé(mix)

14:22 odyssey - riding on a train

14:16 mr. credo - Äîêòîð Àéáîëèò

14:13 2 brothers on the 4th floor - dreams (1994)

14:09 vertical vibe - everybody's free (d.o.v's radio edit)

14:05 imperio - return to paradise

14:02 aqua - doctor jones

13:58 aqua - my oh my

13:52 the prodigy - wind it up (rewound)

13:48 duran duran - come undone

13:45 Ñòðåëêè - Ïîäðóæêè è äðóçüÿ

13:38 captain jack - captain jack (peacecamp mix)

13:34 Äýöë - Ïèñüìî

13:29 prodigy - their law

13:25 demo - Ñîëíûøêî Â Ðóêàõ

13:21 scatman john - time (take your time)

13:15 scooter - everything's borrowed

13:12 mr.credo - Çîìáè

13:06 the prodigy - poison (environmental science dub mix)

13:02 masterboy - land of dreaming (night club mix radio edit)

12:59 aqua - roses are red

12:55 alexia - number one

12:51 imperio - never go away

12:45 2 raff - don't stop the music (raffneck ragga 12 inch mix)

12:42 ice mc - think about the way

12:38 mr. credo - ×óäíàÿ äàëèíà

12:34 olive - you#39;re not alone (radio edit)

12:28 mr. credo - Çîëîòîå âðåìÿ

12:24 t.a.t.u. - zachem ya

12:18 culture beat - world in your hands (tribal mix)

12:13 t.a.t.u. - doschitay do sta

12:09 b.g. the prince of rap - the colour of my dreams

12:04 clubzone feat. ricardo lyte - passion of the night (original mix)

12:00 Ðóññêèé Ðàçìåð - Þ-À-Þ (club line mix)

11:56 mr. credo - jazz

11:52 warren g - prince igor

11:48 t.a.t.u. - ya tvoya ne pervaya

11:43 scooter - let me be your valentine

11:40 imperio - wings of love

11:36 2 unlimited - tribal dance

11:32 õ -Ðóññêèé ðàçìåð - Àíãåë äíÿ

11:29 alexia - beat of the night

11:24 the prodigy - hyperspeed (g-force part 2)

11:19 mr. credo - Ëàñ-Âåãàñ

11:15 dj bobo - somebody dance with me

11:12 activate - let the rhythm take control

11:08 ice mc - russian roulette

11:05 2 unlimited - break the chain

11:01 mr.credo - Ãóðó

10:57 ace of base - don#39;t turn around

10:54 e-type - set the world on fire

10:49 t.a.t.u. - Íàñ íå äîãîíÿò

10:46 alexia - looking for my baby

10:43 datura feat. steve strange - fade to grey

10:39 Êîìáèíàöèÿ - Âèøí¸âàÿ äåâÿòêà

10:35 barneo fm history - 2 brothers on the 4th floor - dreams (will come alive)(www.barneofm.ru)

10:31 dr. alban - away from home

10:27 heart attack - get me going (radio edit)

10:24 2 unlimited - let the beat control your body

10:20 ×è÷åðèíà - Æàðà

10:17 aqua - heat of the night

10:14 club house feat carl - light my fire - capella raf zone edit

10:10 imperio - kill me (with your love)

10:03 Ðóññêèé Ðàçìåð - Âîò Òàê (club line mix)

10:00 cabin crew - star to fall

09:56 dj bobo - music

09:52 mr. credo - Êàðëîñ Êàñòàíåäà

09:48 masterjam - rhythm's in your mind (radio edit)

09:43 dj bobo - everybody

09:40 the prodigy - fuel my fire

09:36 free 2 night - music in your mind (radio mix)

09:30 fun factory - doh wah diddy (dee dee fun-tastic extended)

09:28 excess feat. valery d. - get closer (radio mix)

09:23 2 unlimited - mysterious

09:20 2 unlimited - the power age

09:14 Ñòðåëêè - Íà âå÷åðèíêå (Òàíöåâàëüíàÿ âåðñèÿ)

09:12 dj aligator project - stomp#33;

09:09 eddy wata - la bomba

09:04 20 fingers feat. katrina - sex machine (dee jay mix

09:00 major t - keep the frequency clear

08:57 scooter - expecting more from ratty

08:53 the prodigy - ruff in the jungle bizness (uplifting vibes remix)

08:48 mr. credo - Âîçäóøíûé øàð [1998]

08:44 mr.credo - Äàâàé Ëàâý!

08:40 prince ital joe feat. marky mark - united

08:37 ase of base - all that she wants

08:32 prodigy - molotov bitch

08:29 mr. president - love zone

08:24 ice mc - dark night rider

08:21 melodie mc - i wanna dance

08:17 ice mc - it's a rainy day'

08:13 ice mc - easy

08:10 afrika bambaataa - pupunanny (f.m. mix)

08:05 prodigy - out of space

08:01 Ðóêè Ââåðõ - Êðîøêà ìîÿ

07:57 ice mc - think about the way (radio mix)

07:53 co.ro. - temptation (radio version)

07:48 Èâàíóøêè international - Îáëàêà

07:44 mr. credo - cosa nostra

07:41 kuttin edge feat. d. joyner - i believe in you

07:37 ice mc - give me the light

07:34 scatman john - scatman (ski-ba-bor-bador-bor)

07:31 jocelyn enriques - do you miss me (radio mix)

07:28 megatronic - power of dancing (radio version)

07:24 bass bumpers - the music#39;s got me

07:20 mr.credo - Äåâî÷êà-íî÷ü

07:15 the prodigy - no good

07:12 Èâàíóøêè international - Ñíåãèðè

07:07 mr. credo - Îï, Ñòîï!

07:04 scooter - call me manana

07:00 flexter - profondo rosso (remix)

06:57 paffendorf-welcome to africa

06:53 megatronic & mc hihat - power of dancing

06:49 2 unlimited - r.u.o.k.

06:45 indietro - il destino (libertia remix)

06:41 the prodigy - jericho (geneside ii remix)

06:36 dj bobo - i want your body

06:33 dj bobo - keep on dancing

06:27 the prodigy - the magi and emanation - everybody say love (the prodigy re-mix)

06:23 two trousers - work your body (radio mix)

06:20 e-type here i go again

06:17 mr. credo - Îãîíü, âîäà è ìåäíûå òðóáû

06:14 aqua - happy boys and girls

06:10 t.a.t.u. - 30 minutes

06:06 mr.credo - Ëàìáàäà

06:01 the prodigy - your love (remix)

05:57 jam & spoon - right in the night

05:54 mr.credo - Õóëèãàíî...

05:50 happy project - time

05:45 ÊÀÐ-ÌÝÍ - Ñàí-Ôðàíöèñêî

05:41 dj bobo - take control

05:37 imperio - brainstorm

05:33 ice mc - run fa cover

05:28 mr. credo - Êàíüîí. Çèãçàã. Ðèëàêñ. Þëà.

05:24 Èãîðåê - Ïî÷åìó òàê

05:21 2 unlimited - kiss me bliss me

05:17 dj bobo - its my life

05:13 mr. credo - Äîëãàÿ äîðîãà â Äþíàõ

05:08 mr. credo - Àòàêóþùèé ïðîãðåññ

05:05 janal - you gotta set me free (radio mix)

05:00 cappella - the media

04:54 imperio - there is a dream (part i)

04:50 7Á - íî ÿ íå âåòåð, ÿ íå ñîëíöå

04:46 decadance - latin lover

04:43 Èâàíóøêè international - Òîïîëèíûé ïóõ

04:39 coolio - gangsta#39;s paradise

04:35 akcent - kylie

04:32 x-pander - my generation (radio mix)

04:28 the immortals - theme from mortal kombat

04:23 unlimited nation - move your body

04:21 mr. president - show me the way

04:18 ×àéô - Àðãåíòèíà-ßìàéêà 5:0

04:15 double mission - cadillac

04:11 ice mc - never stop believing

04:07 t.a.t.u. - ya soshla s uma

04:04 ex-it - i want it all (radiovideo version)

04:00 sheeva - i feel good

03:56 mr. president - you can get it!

03:50 imperio - cyberdream

03:48 scatman john - sing now!

03:45 beatproduction feat. mc cool - 01 the beat is my life (radio mix)

03:40 imperio - the night is magic

03:37 aqua - candyman

03:34 make you happy

03:29 Ñòðåëêè - Ñîëíöå çà ãîðîé

03:25 2 unlimited - throw the groove down

03:21 ×àéô - Íèêòî íå óñëûøèò (Îè?-è?î)

03:18 scooter - how much is the fish

03:14 once & twice - sunshine and rain

03:10 a-ha - take on me

03:05 the prodigy - funky shit

03:02 solid harmonie - got 2 have ya (radio version)

02:59 dj bobo & irene kara - what a feeling (dj bobo & irene cara)

02:55 co aka club oriented - california

02:52 dayeng - revelation

02:48 papa dee - angel

02:44 aqua - good morning sunshine

02:40 Äàíêî - Ìîñêîâñêàÿ íî÷ü

02:37 a-ha - take on me

02:34 2 unlimited - the real thing

02:29 2 unlimited - mysterious

02:26 scatman john - scatman (ski-ba-bor-bador-bor)

02:22 olive - you#39;re not alone (radio edit)

02:18 aqua - candyman

02:15 ×àéô - Íèêòî íå óñëûøèò (Îè?-è?î)

02:09 scooter - we are the greatest

02:05 snap feat. rukmani - rame

02:02 aqua - good morning sunshine

01:58 ice mc - run fa cover

01:53 mr. credo - Âîçäóøíûé øàð [1998]

01:50 dj bobo - its my life

01:45 mr. president - turn it up!

01:41 2 raff - don't stop the music (raffneck ragga 12 inch mix)

01:38 double mission - cadillac

01:30 prodigy - their law

01:25 imperio - there is a dream (part i)

01:21 dj aligator project - stomp#33;

01:17 mr.credo - Ëàìáàäà

01:13 scooter - how much is the fish

01:08 cappella - the media

01:04 2 unlimited - tribal dance

00:59 barneo fm history - 2 brothers on the 4th floor - dreams (will come alive)(www.barneofm.ru)

00:56 aqua - happy boys and girls

00:52 ace of base - don#39;t turn around

00:49 dayeng - revelation

00:44 fun factory - doh wah diddy (dee dee fun-tastic extended)

00:40 prince ital joe feat. marky mark - united

00:37 jam & spoon - right in the night

00:33 dj bobo - everybody

00:29 dj bobo - music

00:24 club house feat carl - light my fire - capella raf zone edit

00:22 dj bobo - somebody dance with me

00:19 scatman john - sing now!

00:14 brainstorm - meybe

00:11 Ìàêñ Ôàäååâ - Áåãè ïî íåáó

00:06 imperio - return to paradise

00:03 mr. credo - Îãîíü, âîäà è ìåäíûå òðóáû


Хотите узнать, что сегодня играло на радио?

Узнать, что за песня звучала в эфире Barneo Fm History легко! Выберите плейлист, например "Плейлист Barneo Fm History на сегодня".

Плейлисты постоянно обновляется. Так же вы можете узнать, что звучало на Barneo Fm History вчера или позавчера. Просто выберите нужную дату.

Мы храним список всех композиций за последнюю неделю.

Данная возможность доступна только авторизированным пользователям.
  Выберите фоновую картинку