Что играло на радио Barneo Fm History? Плейлист за неделю


12:26 the prodigy — wind it up (rewound)

12:23 waldos people — u drive me crazy

12:20 afrika bambaataa — pupunanny (f.m. mix)

12:16 dj bobo — somebody dance with me

12:13 2 unlimited — let the beat control your body

12:08 kristina corp. — sneg na rozah

12:04 rica — this is your life

12:02 èðèíà ñàëòûêîâà — ñåðûå ãëàçà

11:56 nika — tri hrizantemy

11:53 scatman john — scatman

11:50 îòïåòûå ìîøåííèêè — ëþáè ìåíÿ, ëþáè

11:47 heath hunter — revolution in paradise

11:43 ðóêè ââåðõ — áàþ áàé(mix)

11:38 neonovyy mal'chik — more po koleno

11:34 masterboy — everybody needs somebody (single edit)

11:31 igor' kornelyuk — milyy

11:25 riverside people — fantasy dancing (dance in fantasy mix)

11:22 brainstorm — meybe

11:18 coolio — gangsta#39;s paradise

11:15 cabin crew — star to fall

11:12 dana international — diva

11:08 warren g — prince igor

11:04 corona — rhythm of the night

11:01 dr. alban — away from home

10:55 the prodigy — poison (environmental science dub mix)

10:52 mr. president — i give you my heart

10:47 natural lee — fire (euro beat mix)

10:44 banditos bonitas & nina — gimme sunshine

10:41 whigfield — big time

10:37 the fors — baby girl (oh la la la la )

10:33 e-rotic — fritz love my tits

10:29 àíæåëèêà âàðóì — ãóäáàé, ìîé ìàëü÷èê

10:26 7á — íî ÿ íå âåòåð, ÿ íå ñîëíöå

10:23 2 fabiola — lift u up (radio mix)

10:19 ðóññêèé ðàçìåð — ðàäèî

10:15 revol'vers — ty u menya odna

10:11 neigrushki — ay-ay-ay

10:07 ðóêè ââåðõ — ß òåáÿ óêðàäó

10:03 odyssey — talk to me

10:00 t.a.t.u. — 30 minutes

09:56 2 brothers on the 4th floor — dreams (1994)

09:53 masterjam — rhythm's in your mind (radio edit)

09:49 mc sar & real mc coy — automatic lover

09:46 scooter — how much is the fish

09:42 shura — zavetnyy kray

09:39 ice mc — give me the light

09:35 otpetye moshenniki — vsyako-razno

09:31 kupe — koroleva dvora

09:30 imperio — brainstorm

09:25 fun factory — pain

09:21 t.a.t.u. — doschitay do sta

09:17 ìèðàæ — íàñòóïàåò íî÷ü

09:13 snap feat. rukmani — rame

09:05 ðóêè ââåðõ — êðîøêà ìîÿ

09:02 2 unlimited — no one

08:56 ñâåòà — ×òî ìíå äåëàòü

08:53 crazy frog — popcorn

08:50 igor' seliverstov — shpana

08:46 sonic dream collective — oh, baby all

08:43 aqua — candyman

08:39 gala — freed from desire

08:36 2 unlimited — break the chain

08:32 adrenalin — kovylyay potihonechku

08:28 helene rolles — le miracle de l'amour

08:23 mr. john — it's not too late (extended club version)

08:18 alla pugacheva — ostorozhno, listopad

08:15 tnt' beat — gonna dance the night away (radio mix)

08:10 aleksey glyzin — zimniy sad

08:07 papa dee — angel

08:03 dj bobo — keep on dancing

07:59 t.a.t.u. — ya tvoya ne pervaya

07:56 diana — moy milyy

07:53 e-type — russian lullaby

07:48 èâàíóøêè international — ñíåãèðè

07:45 scooter — the age of love

07:40 co.ro. — 4 your love (feat. taleesa)

07:33 activate — inside & outside

07:27 samira — i was him

07:23 prince ital joe feat. marky mark — united

07:20 ñâåòà — óâèäèìñÿ

07:16 solid base — this is how we do it

07:13 shan-hay — ali baba

07:10 kay metov — vspomni menya

07:07 daze — toy boy

07:04 t.a.t.u. — ya soshla s uma

06:59 the prodigy — the magi and emanation

06:54 alexia — summer is crazy

06:51 oleg gazmanov — moryachka

06:46 celine dion — my heart will go on (love theme from 'titanic')

06:41 jessica jay — casablanca

06:36 êîìáèíàöèÿ — american boy

06:33 sebastien roch — au bar de jess

06:29 u96 — inside your dreams

06:25 elektronnyy mal'chik — diter bolen ne kurit

06:22 õ -ðóññêèé ðàçìåð — àíãåë äíÿ

06:17 cappella — move on baby

06:13 licey — osen'

06:09 666 — pharadox

06:06 òàòó — íå âåðü, íå áîéñÿ, íå ïðîñè

06:01 the prodigy — your love (remix)

05:56 èâàíóøêè international — îáëàêà

05:53 2 unlimited — throw the groove down

05:49 scooter — everything's borrowed

05:46 svetlana razina — demon

05:42 double mission — cadillac

05:38 imperio — nostra-culpa

05:35 mr. credo — îãîíü, âîäà è ìåäíûå òðóáû

05:32 scatman john — scatman (ski-ba-bor-bador-bor)

05:28 êîìáèíàöèÿ — âèøíåâàÿ äåâÿòêà

05:25 dj bobo — take control

05:22 the soundlovers — run-away

05:19 ×àéô — àðãåíòèíà-ßìàéêà 5:0

05:15 club house feat carl — light my fire

05:12 los del rio — macarena

05:08 sandra — one more night

05:05 2 unlimited — no limit

05:01 free bee — true

04:57 mc hammer — u can't touch this

04:54 ñåðãåé ìèíàåâ — ìèíàêè-äà

04:51 heart attack — get me going (radio edit)

04:46 t.a.t.u. — zachem ya

04:42 ice mc — never stop believing

04:37 ñóðîâûé ôåâðàëü — ñëàäêèé ñîí

04:32 prodigy — out of space

04:30 texture — over the night

04:27 ×è÷åðèíà — æàðà

04:23 t-spoon — boom boom!

04:20 rodnik — schastlivyy den'

04:16 spaghetti surfers — misirlou

04:12 vanilla ice — ice ice baby

04:09 the prodigy — no good

04:05 paradisio — bailando

04:01 masterboy — generation of love

03:58 a-ha — take on me

03:55 åâãåíèé îñèí — êà÷êà

03:52 technotronic — pump the jam

03:48 indietro — il destino (libertia remix)

03:44 äåöë — ïèñüìî

03:41 2 unlimited — the real thing

03:37 è.ê.ñ.-ìèññèÿ — ïåðâûé ñíåã

03:34 datura feat. steve strange — fade to grey

03:29 snap! — the rhythm is a dancer

03:25 mr. credo — îï, ñòîï!

03:22 blestyaschie — cha-cha-cha

03:18 shaggy — bombastic

03:15 diana gurckaya — ya ne lyublyu tebya

03:11 ace of base — it's a beautiful life

03:07 scooter — let me be your valentine

03:03 masterboy — land of dreaming (night club mix radio edit)

02:59 ice mc — think about the way

02:55 imperio — return to paradise

02:50 2 unlimited — tribal dance

02:46 ñòðåëêè — ñîëíöå çà ãîðîé

02:43 alexia — looking for my baby

02:38 mr.credo — äàâàé ëàâý!

02:34 duran duran — come undone

02:31 sasha ayvazov — babochka-luna

02:27 mr. president — you can get it!

02:23 ace of base — happy nation

02:19 garden iden — lemon tree

02:15 mr. credo — cosa nostra

02:12 gala — let a boy cry

02:07 dj bobo — music

02:04 740 boys feat. 2 in da room — shimmy shake

01:56 êàð-ìýí — ñàí-ôðàíöèñêî

01:52 co.ro. — temptation (radio version)

01:48 dj bobo — somebody dance with me

01:45 masterboy — different dreams (single edit)

01:41 love system — natalie (like a butterfly)

01:39 svetlana vladimirskaya — mal'chik, moy

01:35 ruki vverh — chuzhie guby

01:30 mr.credo — ëàìáàäà

01:27 erasure — love to hate you

01:23 beatproduction feat. mc cool — 01 the beat is my life (radio mix)

01:19 þðà øàòóíîâ — çâåçäíàÿ íî÷ü

01:15 ice mc — think about the way (radio mix)

01:11 optical 2 — move on up (dreammaker euro mix)

01:08 jam & spoon — right in the night

01:03 trey d. — higher & higher (12'' inch)

01:00 2 unlimited — the power age

00:56 carapicho — tic tic tac

00:54 óíåñåííûå âåòðîì — ãîðÿ÷èé ÿçû÷îê

00:50 va — darlene love

00:45 melodie mc — i wanna dance

00:41 scooter — expecting more from ratty

00:37 e-rotic — sexual madness

00:34 midi maxi & efti — bad bad boy

00:31 çàïðåùåííûå áàðàáàíùèêè — óáèëè íåãðà

00:27 me & my — dub i dub

00:24 hit'n'hyde — space invaders

00:20 mr.credo — ñèðîòà

00:17 double you — dancing with the angel

00:10 corona — baby baby

00:07 øàõåðåçàäà — ñàìóðàé

00:05 kuttin edge feat. d. joyner — i believe in you

00:01 will smith — men in black (ëþäè â ÷åðíîì)


Хотите узнать, что сегодня играло на радио?

Узнать, что за песня звучала в эфире Barneo Fm History легко! Выберите плейлист, например "Плейлист Barneo Fm History на сегодня".

Плейлисты постоянно обновляется. Так же вы можете узнать, что звучало на Barneo Fm History вчера или позавчера. Просто выберите нужную дату.

Мы храним список всех композиций за последнюю неделю.

  Выберите фоновую картинку